Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van Sjouerman Coaching besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de Sjouerman Coaching website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de Sjouerman Coaching website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de Sjouerman Coaching website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sjouerman Coaching. Wanneer de auteursrechten van de informatie op de Sjouerman Coaching website niet bij anderen berusten, berusten deze bij Sjouerman Coaching. De informatie op deze website is afkomstig uit ervaring en diverse bronnen. Mocht u zich in uw auteursrecht benadeeld voelen, neem dan contact met ons op. We vinden altijd een passende oplossing.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Sjouerman Coaching website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden op deze website aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Sjouerman Coaching website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Sjouerman Coaching website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Sjouerman Coaching website is verkregen.